Структура та органи управління

• Управління ДНЗ № 150 здійснюється його засновником, Департаментом, Територіальним відділом освіти Комунарського району.

Засновником (власником) ДНЗ № 150 є територіальна громада міста Запоріжжя в особі Запорізької міської ради.

Органом управління ДНЗ № 150 є департамент освіти і науки Запорізької міської ради (далі – Департамент) та його відокремлений структурний підрозділ – територіальний відділ освіти Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради (далі — Територіальний відділ освіти Комунарського району) відповідно до повноважень, визначених Положенням про департамент освіти і науки Запорізької міської ради та Положенням про територіальний відділ освіти Олександрівського, Вознесенівського, Дніпровського, Хортицького, Заводського, Шевченківського, Комунарського району департаменту освіти і науки Запорізької міської ради.

• Безпосереднє керівництво роботою ДНЗ №150 здійснює його завідувач, який призначається і звільняється з посади директором Департаменту на умовах укладеного контракту згідно з чинним законодавством України.

• Постійно діючий колегіальний орган в ДНЗ № 150 – педагогічна рада.

До складу педради входять: завідувач, педагогічні та медичні працівники, інші спеціалісти. Можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності ліцензії.

На засідання педагогічної ради можуть бути запрошені представники громадських організацій, педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, батьки або особи, які їх замінюють. Особи, запрошені на засідання педагогічної ради, мають право дорадчого голосу.

Педагогічна рада закладу:

- оцінює результативність виконання Базового компонента дошкільної освіти, хід якісного виконання програм розвитку, виховання і навчання дітей по кожній віковій групі;

- розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного процесу у ДНЗ № 150;

- визначає план роботи ДНЗ № 150 та педагогічне навантаження працівників;

- затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;

- обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки та передового педагогічного досвіду;

- аналізує проведення експериментальної та інноваційної діяльності, стан організації освітнього процесу;

- визначає шляхи співпраці ДНЗ № 150 із сім’єю;

- розглядає питання морального та матеріального заохочення працівників ДНЗ № 150;

- заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;

- затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педагогічних працівників;

- розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

• Органом громадського самоврядування ДНЗ № 150 є загальні збори колективу закладу та батьків або осіб, які їх замінюють, які скликаються не рідше одного разу на рік. Кількість учасників загальних зборів від працівників ДНЗ № 150 – 70%, батьків – 30%. Термін їх повноважень становить 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю голосів від загальної кількості присутніх.

Загальні збори:

- обирають раду ДНЗ № 150, її членів і голову, встановлюють термін її повноважень;

- заслуховують звіт завідувача ДНЗ № 150 з питань статутної діяльності закладу, голови ради дошкільного закладу, дають їй оцінку шляхом таємного або відкритого голосування;

- розглядають питання навчально-виховної, методичної та фінансово-господарської діяльності ДНЗ № 150;

- затверджують основні напрями вдосконалення роботи і розвитку ДНЗ № 150.

• У період між загальними зборами діє рада ДНЗ №150.

• Кількість засідань визначається за потребою. Засідання ради ДНЗ №150 є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів. До складу ради ДНЗ № 150 обираються пропорційно представники від педагогічного колективу і батьків або осіб, які їх замінюють.

Рада закладу організовує виконання рішень загальних зборів, розглядає питання поліпшення умов здобуття дошкільної освіти, зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бюджету закладу, вносить пропозиції щодо морального і матеріального заохочення учасників навчально-виховного процесу, погоджує зміст і форми роботи з педагогічної освіти батьків.